Thời điểm này, các cánh đồng trên địa bàn bàn tỉnh đang vào giai đoạn thu hoạch rộ và đây cũng là dịp mưu sinh theo thời vụ của nhiều người hành nghề…