Chính quyền Bắc Kinh đã chuẩn bị theo chiến thuật và chiến lược “đánh phủ đầu” thông tin, dù sai lệch, nhằm tuyên truyền khắp thế giới về “chủ quyền r…