Hải Phòng có thêm 6 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đầu tư mới với tổng mức đầu tư 57,34 triệu USD; 9 dự án điều chỉnh tăng vốn với số…
Tỉnh Quảng Ngãi đang xây dựng nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh muối sạch tại vùng muối Sa Huỳnh giai đoạn 2017 - 2020, với t…